Všeobecné obchodné podmienky Adriana Fashion – Adriana Capková. Platobné a dodacie podmienky pri kúpe tovaru a služieb.

Všeobecné obchodné podmienky Adriana Fashion – Adriana Capková

 

Prosím pozorne si prečítajte nasledujúce informácie. Oboznámia Vás s obchodom a ponukou služieb a tovaru, spôsobom nakupovania, platenia, dodania tovaru a reklamácie.

1.Úvod

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom objednávky buď elektronicky prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo zaslaním e-mailu alebo osobne.

Predávajúci/Poskytovateľ:

Adriana Capková

Pražská 3222/11

821 09 Bratislava

Telefón: 0907 734 446

Email: info@adcafashion.com
IČO: 46 871 667
DIČ: 1085354138
Bankové spojenie účet vedený v Tatra banke, IBAN : SK7111000000002910633703

Zapísaná v OU-NZ-OZP-2016/007509-2, č. Živnostenksého registra 460-25816

Kupujúci/ Účastník:

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Adriana Fashion uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa výrobkov alebo služieb z ponuky na internetových stránkach www.adcafashion.com alebo cez priamy predaj osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami a s tým, že tieto podmienky sa budú vzťahovať na uzatvorenú kúpnu zmluvu.

2.Záväznosť objednávky tovaru:

Odoslaná objednávka bude zaregistrovaná a kupujúci dostane potvrdenie objednávky na ním zadaný e-mail.

Od tohto momentu platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

3. Objednávka:

Objednávky sa zasielajú písomne na e-mailovú adresu predávajúceho info@adcafashion.com. Odoslaná objednávka bude zaregistrovaná a kupujúci obdrží potvrdenie objednávky na ním zadaný e-mail.

V prípade prihlasovania na kurz alebo workshop šitia je potrebné vyplniť prihlasovací formulár na webovej stránke www.adcafashion.com.

Predávajúci si vyhradzuje právo kupujúceho telefonicky kontaktovať pre overenie alebo spresnenie objednávky.

V prípade odmietnutia autorizácie objednávky kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Cena ponúkaného tovaru je bez poštovných a dopravných nákladov.

Povinné údaje pri objednávke tovaru:

1. Objednávka od fyzickej osoby – súkromná osoba:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • kód a názov výrobku/ov / kurzu
 • označenie výrobku/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
 • množstvo
 • telefón
 • e-mail kupujúceho
 • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
 • adresa pre doručenie tovaru

2. Objednávka od právnickej osoby alebo firmy

v prípade, že ide o väčší objem objednaných výrobkov a kupujúci tieto výrobky kupuje za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi

 • názov firmy
 • sídlo firmy – zapísané v obchodnom registri
 • IČO
 • IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť
 • meno a priezvisko zodpovedného za objednávku
 • označenie výrobku/ov – podľa informácií na stránkach e-shopu
 • množstvo
 • telefón
 • e-mail kupujúceho
 • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
 • presná adresa pre doručenie tovaru

4. Ceny:

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

5. Záručné podmienky a reklamácie na výrobky:

Predávajúci poskytuje na dodaný výrobok záruku podľa podmienok v zákonom stanovenej lehote. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe a sú spôsobené vadou materiálu, či funkčnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál.
Reklamácia sa rieši opravou reklamovaného tovaru. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť opravu v lehote na vybavenie reklamácie, rieši sa reklamácia výmenou tovaru.
Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.
Miesto reklamácie je sídlo predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, faktúry a záručného listu.

Reklamácia sa vybavuje:
a) telefonicky,
b) e-mailom,
c) osobne.

6. Platobné podmienky:

 

Platiť za Vašu objednávku môžete nasledovnými spôsobmi:

Spôsob platby Poplatok
Prevodom na účet Bez poplatku

 

7. Dodacie podmienky na výrobky:

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty .

Pokiaľ nie je uvedené pri objednanom tovare inak, je tovar expedovaný do 5 pracovných dní od obdržania objednávky. Ak nie je možné dodržať dobu dodania tovaru, kupujúci bude o tejto skutočnosti čo najskôr informovaný a môže sa rozhodnúť či objednávku zruší, alebo bude akceptovať náhradný dodací termín. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade – kupujúci bude o tejto skutočnosti čo najskôr informovaný a môže sa rozhodnúť či objednávku zruší alebo má možnosť vybrať si iný tovar z aktuálnej ponuky.

Príjemca zásielky (kupujúci) má pri preberaní tovaru povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné vady a poškodenia. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti kupujúci okamžite kontaktuje prevádzkovateľa internetového obchodu.

a.) Zasielanie tovaru pri platbe bankovým prevodom :

Po potvrdení objednávky bude zaslaná kupujúcemu faktúra emailom – spolu so sumou objednávaného tovaru a poštovného.

Objednávka s tovarom bude pripravená a po obdržaní platby na náš účet bude okamžite odoslaná – Slovenskou poštou či dopravcom na Vami udanú adresu doručenia.

b.) Prevzatie tovaru  – osobný odber:

Osobný odber tovaru je možný na základe dohody v Bratislave v sídle alebo na prevádzke kupujúceho. Osobný odber je možný až po zaplatení tovaru bankovým prevodom vopred. Platba v hotovosti nie je možná.

8. Poštovné a dopravné náklady:

Do hmotnosti Cena poštovného+ balného
0-2 kg 4 EUR
2-5 kg 6 EUR
5-10 kg 10 EUR

9. Odstúpenie od vybavenej objednávky:

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky.

Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba ne-podnikateľ) a tovar mu bol doručený dopravcom alebo poštou. Podmienka neplatí pri osobnom prevzatí tovaru. Podmienka taktiež neplatí pri tovare, ktorý bol prispôsobený podľa zákazníkových požiadaviek. Pri týchto druhoch tovaru platia príslušné ustanovenia obchodného a občianskeho zákonníka.

Tovar pri vrátení musí byť:
a) nepoužitý
b) nepoškodený
c) kompletný
d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale
e) vrátane priloženej kópie potvrdenej objednávky a daňového dokladu

Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie tovaru, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho s písomnou žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.

 1. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho doporučene
 2. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).Po splnení vyššie uvedených podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za dodaný tovar.V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa vyššie uvedených bodov nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho na jeho adresu.

10. Storno zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná.

Oznámenie o odmietnutí vybavenia objednávky bude zaslané kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.

11. Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Predávajúci bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

12. Autorské práva

Textový obsah, obrázky, videá, MP3 nahrávky, články, e-knihy, elektronické nosiče (DVD) sú chránené autorskými právami predávajúceho, akékoľvek používanie častí textu, obrázkov, obsahu webu atď. je povolené len so súhlasom vlastníka. Autorské práva nezískate ani vtedy, keď tieto vydania ste získali dodržaním všetkých podmienok (legálne stiahnutie z ponuky alebo ako darček po objednávke) čiže ich šírením bez povolenia porušujete práva autora a príslušný zákon o ochrane autorských práv.

13. Obchodné podmienky špecifické pre kurzy a workshopy:

 1. Trvanie kurzu je uvedené pre každý kurz osobitne a je vyjadrené počtom hodín.
 2. Kurz sa pridržiava metodického plánu a jeho cieľom je pripraviť účastníka na prácu s textíliami, textilnými materiálmi a na šijacom stroji.
 3. Náplň lekcií pozostáva z prednášky lektora a praktického precvičovania osvojovanej aktivity s možnosťou spätnej väzby.
 4. Poskytovateľ má právo z organizačných dôvodov zmeniť termíny realizácie kurzov.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť organizačno-technickú stránku kurzu, zabezpečiť priestory na realizáciu kurzu, ich vybavenie a lektora.
 6. Účastníkovi potvrdením obchodných podmienok v záväznej prihláške vzniká povinnosť uhradiť cenu kurzu najneskôr 3 dni pred začatím kurzu.
 7. Ak účastník kurzu neuhradí cenu kurzu 3 dn pred začatím kurzu poskytovateľ má právo jeho miesto na kurze ponúknuť inému účastníkovi. O tejto skutočnosti účastníka bude informovať písomnou formou elektronicky na email účastníka, ktorý uviedol v objednávke.
 8. Ak sa účastník kurzu prihlási na kurz v lehote kratšej ako 3 dni je povinný zaplatiť cenu za kurz bezodkladne, ihneď po održaní faktúry za kurz.
 9. Za kurz je možné platiť len prevodom na bankový účet vedenom v Tatra banke a. s. Platba v hotovosti nie je možná.
 10. Poskytovateľ zasiela faktúru v elektronickom formáte. Tlačenú papierovú verziu faktúry poskytovateľ zasiela len na požiadanie.
 11. Účastník s poskytovateľom môže uzavrieť dohodu o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok. V takom prípade tvorí dohoda o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok nedeliteľnú súčasť tejto záväznej prihlášky.
 12. Účastník je povinný správať sa počas lekcie v súlade s dobrými mravmi a rešpektovať pokyny lektora. V opačnom prípade môže byť kedykoľvek lektorom alebo poskytovateľom napomenutý. Opakované napomenutie oprávňuje poskytovateľa k odstúpeniu od zmluvy bez nároku účastníka na vrátenie ceny kurzu, a to ani pomernej časti, právo uplatniť si náhradu škody a účastníkovi vzniká povinnosť uhradiť škodu.
 13. V prípade, že účastník nemôže z akýchkoľvek dôvodov navštevovať kurz po potvrdení tejto záväznej prihlášky je povinný poskytovateľa o tejto skutočnosti ihneď informovať. Účastník kurzu môže zrušiť svoju objednávku do 48 hodín pred začatím kurzu telefonicky alebo emailom a poskytovateľ vráti 100% poplatku za kurz.
 14. Ak účastník kurzu svoju objednávku kurzu nezrušil do 48 hodín pred začatím kurzu nemá nárok na vrátenie poplatku za kurz.

14. Odber Noviniek:

 1. Návštevník stránky sa môže prihlásiť na elektronický odber Noviniek (Newsletter) Adriana Fashion.
 2. Podmienkou prihlásenia na odber Noviniek je zadanie e-mailovej adresy do formulára na webovej stránke.
 3. Poskytnutím e-mailovej adresy odberateľ vyjadruje svoj súhlas so zasielaním Noviniek.
 4. Poskytnutie e-mailovej adresy oprávňuje predávajúceho zasielať odberateľovi e-maily s ponukou služieb a produktov Adriana Fashion, upozornenia na nové články na webstránke www.adcafashion.com
 5. Odber Noviniek je bezplatný a dá sa z neho kedykoľvek odhlásiť priamo v zaslanom e-maily.

15. Facebook súťaže:

 1. Facebook súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 2. Účasť v súťaži je dostupná len zákazníkom, ktorí sú registrovaní užívatelia na facebooku, nakoľko správne odpovede a úlohy bude treba zverejniť na facebookovej stránke Adriana Fashion: https://www.facebook.com/adcafashion/.
 3. Výhru zasielame poštou nasledujúci týždeň po obdržaní kontaktnej adresy výhercu.

16. Záverečné ustanovenia:

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.